Skip to main content

Over Ons

Kunsthumaniora Brussel is een secundaire school voor podiumkunsten. Je behaalt er je diploma secundair onderwijs in combinatie met een artistieke opleiding!

Op Kunsthumaniora Brussel kan je kiezen voor de opleidingen Muziek, Woord, Dans, Musical, Creatie & Mode en Podiumtechnieken. Hiernaast bieden wij een algemene eerste graad en zevende jaren Woord, Musical en Muziek als intensieve voorbereiding op ingangsexamens voor het hoger kunstonderwijs.

Cultuur is het cement van de hyperdiverse samenleving die Brussel is en daar spelen we als school maar al te graag op in. Wij willen jongeren vormen tot artistieke persoonlijkheden die zich tot creatief individu kunnen ontplooien. Wij bieden al onze leerlingen naast een artistieke opleiding, ook een stevig algemeen vormend lessenpakket aan.

Een opleiding in Kunsthumaniora Brussel garandeert jou een veelzijdige toekomst!

Extra Muros

Op onze school worden er regelmatig extra-murosactiviteiten georganiseerd. Dit zijn lessen op verplaatsing. Denk aan debatten, tentoonstellingen, theatervoorstellingen, concerten, workshops en lezingen; ze maken volwaardig deel uit van het curriculum en verbreden je wereldbeeld. Door de nabijheid van de belangrijkste culturele instellingen van de hoofdstad (Bozar, Bronks, het Kaaitheater, de KVS, De Munt …) bezoeken we veel interessante en culturele evenementen. Leren gebeurt ook buiten de muren en uren van de school!


Mission statement

Wie zijn wij?

Kunsthumaniora Brussel behoort tot het KSO van het Gemeenschapsonderwijs te Brussel.

Zij is een dynamische school, waar directie, leraars en personeel in samenspraak met ouders en leerlingen werken aan het uitdragen van een verantwoorde pedagogische visie volgens de principes van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs:

 • Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.
 • Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.
 • Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.
 • Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming.
 • Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.
 • Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.
 • De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

Wat is onze visie?

 • Het KSO wil leerlingen voorbereiden op doorstroming naar de artistieke gebieden van het hoger onderwijs. Dit sluit echter vervolgstudies in niet-artistieke gebieden niet uit, evenmin een beroepsuitoefening onmiddellijk na het afstuderen.

 • Wij willen jongeren vormen tot artistieke persoonlijkheden die zich in onze maatschappij als creatief individu kunnen ontplooien.

 • Wij bieden artistiek en algemeen vormend onderwijs aan via gemotiveerde en competente medewerkers die met een open geest hun onderwijstaak op een efficiënte en brede manier vervullen.

Wat is ons beleid?

We bieden een scheppende creatieve vorming voor podiumkunsten met integratie van de algemene vorming op humanioraniveau. Artistieke persoonlijkheden worden gevormd door:

 1. het creatieve vermogen van de leerling te verstevigen
 2. het ontwikkelen van de algemene kennis en persoonsvorming
 3. het aanscherpen van het maatschappelijk cultureel en kritisch bewustzijn
 4. het ontwikkelen van sterke zelfstandigheid en sociale vaardigheid
 • Onze leerkrachten zijn dynamisch en gedreven met zin voor zelfreflectie en teamwork.
 • Onze leerkrachten-kunstenaars bieden hun leerlingen een meerwaarde aan door hun artistieke praktijkervaring.
 • Onze leerkrachten algemene vakken zijn betrokken met het maatschappelijk gebeuren en hebben voeling met de artistieke wereld.


Dit kan doordat de leerling een openheid en vertrouwen in de pedagogische en artistieke onderlegdheid van de leerkracht toont.
Gezien de eigenheid van de Kunsthumaniora, die een individuele begeleiding in zich draagt, worden al onze beslissingen genomen vanuit drie vragen in deze volgorde:

 1. Wat is het beste voor de leerling?
 2. Wat is het beste voor de school in haar geheel?
 3. Wat is het beste voor de leerkracht / administratie / directie?

Wij streven naar een goede communicatie met leerlingen en ouders, in al zijn vormen en in een sfeer van openheid en een positief klimaat.
Wij menen actief deel te nemen aan het socio-cultureel leven en spelen een positieve rol in het maatschappelijk beeld.


Wat zijn onze waarden?

VERANTWOORDELIJKHEID - (ZELF)RESPECT - PASSIE - DISCIPLINE


Wat is het profiel van de KSO-leerling?

Kunsthumaniora Brussel richt zich tot:

 • Leerlingen die bij hun instap in het KSO de gedrevenheid hebben om creatief te werken en hun creativiteit en zelfstandigheid te ontwikkelen, bereid zijn tot een permanente reflectie over de eigen aanleg en inzichten (zelfevaluatie). 
 • Leerlingen die in grote mate zelf verantwoordelijk zijn voor hun vorderingsproces. Daarom is de ontplooiing van hun zelfstandigheid, flexibiliteit en zelfdiscipline zo belangrijk.
 • Leerlingen die bereid zijn artistiek-technische vaardigheden te ontwikkelen.
 • Leerlingen die beseffen dat het verwerven van de noodzakelijke inzichten en attitudes een bewuste keuze en een dagdagelijkse concentratie veronderstellen.
 • Leerlingen die in staat en bereid zijn zowel individueel als in groep te werken en de eigen realisaties te vergelijken, met die van anderen.
 • Leerlingen die voldoende assertief zijn om constructief om te gaan met kritiek.
 • Leerlingen die een betrokkenheid vertonen met het studiegebeuren en van daaruit bereid zijn aanknopingspunten te zoeken in de actualiteit.
 • Leerlingen die bereid zijn de geboden groeikansen te benutten.
 • Het werk van de KSO-leerling is, artistiek gezien, nooit klaar.
 • Het artistieke proces maakt een wezenlijk deel uit van zijn/haar leven.

Brede School

Een brede school breekt door de schoolmuren en betrekt de buurt, ouders en lokale partners om een leerrijke en fijne omgeving voor de leerlingen en omstaanders te creëren. Kunsthumaniora Brussel heeft op dat vlak een lange traditie. Diverse projecten werden reeds op touw gezet om de sociale cohesie te versterken en verworven competenties in de praktijk te brengen. Cultuur is het cement van de hyperdiverse samenleving die Brussel is en daar spelen we als school maar al te graag op in.

De kennis stopt niet aan de schoolpoort. Kunsthumaniora Brussel treedt vaak naar buiten om de wereld te laten kennismaken met onze leerlingen, en de leerlingen te laten kennismaken met de wereld. Op deze manier wordt het schoolse leven overstegen en betreden we een levensechte context.


Enkele voorbeelden uit het verleden

Open-schooldag

De schoolpoort vliegt open voor de (scholen uit de) buurt, met optredens van de leerlingen. 

Hier brandt de lamp!

Leerlingen Podiumtechniek zorgen voor spectaculaire licht- en geluidsshow geschikt voor kinderen en behandelen het thema gehoorschade.

Gedichtendag

Leerlingen verrassen het publiek met een verhaal en een vleugje poëzie.

Viruskunstendag

Een brede waaier van activiteiten voor en door, in en rond Bozar.

Slotfestival

Hét festival in de school om het einde van het schooljaar te vieren.


Leerlingen
begeleiding

Op Kunsthumaniora Brussel wordt veel aandacht besteed aan je welbevinden op school. Soms loopt er echter iets mis en dan kan je, als je dat wil, een beroep doen op leerlingenbegeleiding om je persoonlijke problemen te bespreken.

We bieden je een luisterend oor en garanderen je de nodige discretie als vertrouwenspersoon.

Maar ook als het studeren niet wil vlotten kan je terecht bij leerlingenbegeleiding. We onderzoeken dan samen je studieattitude en moeilijkheden. Dit gebeurt onder de vorm van studiebegeleiding en motivatiegesprekken.

Is er bij jou een leer- of concentratiestoornis vastgesteld, dan bespreken we met je klastitularis welke redicodi-maatregelen (*) van toepassing kunnen zijn.

Tot slot helpen we je tijdens je schoolcarrière op Kunsthumaniora Brussel ook graag verder met je onderwijsloopbaan. Voor de zesdejaars staat er jaarlijks een bezoek aan de Sid-in beurs (**) op het programma.

Uiteraard ben je altijd welkom bij leerlingenbegeleiding voor individueel advies omtrent leren en studeren, gezondheidszorg, psychosociale ondersteuning en onderwijsloopbaanbegeleiding.

---

(*) Redicodi staat voor Remediëren, Differentiëren, Compenseren en Dispenseren

(**) Sid-in: Studie-Informatiedagen waarop laatstejaars Secundair Onderwijs kunnen kennismaken met een brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden.


Samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

De leerlingenbegeleiding werkt nauw samen met het CLB. Er wordt op zeer regelmatige basis overleg gepleegd. Het gebeurt dat leerlingen, omwille van de ernst van hun problematiek, doorverwezen dienen te worden. In dat geval zorgt het CLB voor de nodige professionele hulp en verdere begeleiding.

Het CLB coördineert ook de cel spijbelpreventie.

Samen met het leerlingensecretariaat en de leerlingenbegeleiding worden de onwettige en langdurige afwezigheden besproken en opgevolgd.

Het CLB is na een afspraak beschikbaar op onze school. U kan kan ze bereiken via 02 479 25 05

Meer info: 02 474 06 30


Leerlingen
raad

De leerlingenraad heeft als doel om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten, de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen en is een belangrijke schakel tussen de schoolleiding en de leerlingen.

De KHB leerlingenraad bestaat niet enkel op papier maar is erg actief en aanwezig. Ze meet de hartslag, houdt de vinger aan de pols en denkt mee na over leven en leren op school. Bovendien organiseert ze talrijke leuke activiteiten die zorgen voor kleur, ontspanning en verbinding.


Ouderteam

Als ouderteam willen wij ons inzetten voor een school waar onze kinderen graag vertoeven! Het ouderteam is geen feestcomité, maar een groep gemotiveerde ouders die, samen met de directie, leerkrachten en leerlingen, willen bijdragen tot een vlot functionerende school die de creativiteit stimuleert.

Wij werken rond deze aandachtspunten:

 • Communicatie
  We proberen mee te werken aan een betere communicatie tussen school en ouders.
 • Rook-, drugs- en alcoholbeleid
  Samen met de leerlingenraad en de leerkrachten, werkt het ouderteam aan de bewustmaking van de adolescenten.
 • Preventie
  Het ouderteam wordt betrokken bij de preventie-acties die de school organiseert.

Toekomst

HET LEVEN NA KUNSTHUMANIORA BRUSSEL

Verder studeren? En aan welke school dan? Kan dat ook in het buitenland? Of toch maar meteen carrière maken?

Maak je geen zorgen, met een diploma van Kunsthumaniora Brussel op zak kan je alle kanten uit. Wie de opleiding succesvol heeft doorlopen, is goed voorbereid op het hoger onderwijs. Het spreekt voor zich dat je extra troeven hebt als je doorstroomt naar een artistieke richting. Maar ook een niet-artistieke richting op een hogeschool of universiteit behoort tot de mogelijkheden. De wereld is klaar om door jou te worden bestormd!

WAT NA DE KUNSTHUMANIORA?

Als afgestudeerde aan de Kunsthumaniora kan je vele kanten uit. Je hebt een volwaardig diploma secundair onderwijs op zak. Je bent, met andere woorden, goed voorbereid op het hoger onderwijs. Het spreekt voor zich dat je, door je keuze voor het KSO, over extra troeven beschikt om het artistiek hoger onderwijs met succes aan te vatten. Door een kwaliteitsvolle algemene vorming kan je eveneens doorstromen naar een niet-artistieke richting op een hogeschool of universiteit. Je kan dus niet alleen kiezen voor een carrière als muzikant, acteur of danser, met hogere opleidingen in België of in het buitenland, maar ook voor andere professionele en/of academische bachelor- en masterstudies. Aan jou de keuze!


Geschiedenis

Jaren '70

De eerste keer dat de schoolbel rinkelt in Kunsthumaniora Brussel, is op woensdag 4 september 1972. Ook in Antwerpen en Gent wordt er dat jaar een Kunsthumaniora opgericht. De school gaat van start als eerste graad van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. Kamiel D'Hooghe, een wereldwijd gerespecteerd organist, is directeur van beide onderwijsinstellingen.

De lessen vinden niet plaats in het hoofdgebouw van het Conservatorium in de Brusselse Regentschapsstraat, maar wel in de Rijksmuziekacademie in Elsene.

De Kunsthumaniora zal er echter niet lang blijven. Het volgende schooljaar verhuist de school naar de Kloktorenstraat in Etterbeek.

In 1977 wordt de school uitgebreid met een derde jaar Muziek. 

Jaren '80

De jaren ‘80 starten met een aardverschuiving: de Kunsthumaniora valt vanaf 1980 onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en maakt niet langer deel uit van het Muziekconservatorium. De school treedt het tijdperk van de onafhankelijkheid in. Bij een nieuwe koers hoort ook een nieuwe locatie: de school verkast naar de Generaal Capiaumontstraat in Etterbeek.

Het jaar 1988 staat te boek als het jaar van verandering. Er is niet alleen de verhuizing naar de Vorstlaan in Oudergem, maar er komt ook een richting Woord bij. Een naamsverandering dringt zich op: de school zal vanaf dan Kunsthumaniora Muziek-Woord heten.

Jaren '90

In de jaren ‘90 stijgt het aantal leerlingen en dient de school op zoek te gaan naar ruimere gebouwen. De school vindt onderdak in de Moutstraat in hartje Brussel.

Jaren '00

Kunsthumaniora Brussel verhuist opnieuw. De school trekt naar haar huidige bestemming in de Chrysantenstraat in Laken. In 2006 wordt Jurgen Wayenberg benoemd tot directeur en zet hij zijn schouders onder de uitbreiding van de kunstrichtingen. De richting Muziek breidt uit met een afdeling Jazz en het volgende schooljaar komt er een volwaardige richting Dans.

De school evolueert in 2009 met een eerste leerjaar A waarin de leerlingen de kans krijgen om zich artistiek te ontplooien binnen een degelijke basisopleiding. Naast de algemene en artistieke lestijden kunnen de leerlingen zich ook specialiseren in een door hen gekozen discipline.

In hetzelfde jaar start ook het voorbereidende jaar op het hoger onderwijs. Leerlingen die al in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs kunnen zich op Kunsthumaniora Brussel klaarstomen voor de toelatingsproeven van het hoger kunstonderwijs. De volgende richtingen zijn mogelijk: Musical, Klassieke muziek en Jazz/lichte muziek.

Jaren '10

In 2012 komt Koningin Paola op bezoek om het 40-jarige bestaan van de school te vieren. Reden voor de technische ploeg om sloophamer en verfborstel boven te halen. De Liza Minnelli-zaal, de feestzaal en de vergaderzaal krijgen een grondige make-over.  In de volgende jaren worden ook nog de speelplaats, de dansstudio’s, de keuken, de sportzaal en het internaat aangepakt. De school is zoals haar leerlingen: work in progress.

Op 1 februari 2018 gaat Jurgen Wayenberg aan de slag als directeur van de Scholengroep Brussel en wordt hij vervangen door Serge Algoet. In de aanloop naar de modernisering van het secundair onderwijs wordt de Kunsthumaniora de eerste domeinschool voor Kunst en creatie door de integratie van de TSO-opleidingen Podiumtechnieken (derde graad) en Mode & Creatie (tweede en derde graad).

Jaren '20

In 2020 kan je in de derde graad de richting Musical volgen. Er wordt veel cross-over gewerkt tussen de verschillende kunstdisciplines. Kunsthumaniora Brussel breidt zich uit tot een volwaardige podiumkunstencampus!